Tinsteden 3 D
7547 TH Enschede
Tel. +31 - 53 - 20 055 53
Openingstijden
Ma - Vr 08:30 - 18:00 uur

ALGEMENE VOORWAARDEN BAS Tractiebatterijen en laders

Hoofdvestiging: Tinsteden 3 D, 7547 TH ENSCHEDE
 

1. Algemeen

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van de BAS Tractiebatterijen en laders ( verder te noemen BAS Tractie B.V. ) en op alle met u ( afnemers van producten van BAS Tractie BV ) gesloten overeenkomsten.

 

1.2. Deze voorwaarden gelden ook voor winkelverkoop met uitzondering van artikel 2 ( bestellen ).

 

2. Bestellen

 

2.1. Bestellingen kunnen met volledige vermelding van naam, indien reeds in uw bezit klantnummer, uw meest recente adres, telefoonnummer, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen, per fax, per e-mail of telefonisch worden geplaatst.

 

2.2. BAS Tractie B.V. heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden. Aan u kan vooruitbetaling van het totaal verschuldigde bedrag worden gevraagd.

 

2.3. Indien u voor het eerst bij BAS Tractie B.V. bestelt, kan vooruitbetaling gevraagd worden.

 

2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat BAS Tractie B.V. uw bestelling in behandeling heeft genomen. Bij hoge bedragen vragen wij u om een bevestiging via internet of een handtekening op een orderbevestiging via post of fax.

 

3. Prijzen

 

3.1. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan bij ons te informeren.

 

3.2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is BAS Tractie B.V. bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

3.3. BAS Tractie B.V. is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

 

4. Levering

 

4.1. Aflevering door BAS Tractie B.V. vindt plaatst in plaats van vestiging van BAS Tractie B.V. door afgifte aan de eerste vervoerder. BAS Tractie B.V. bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening.

Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

 

4.2. De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening. BAS Tractie BV verzekert namens u de goederen tegen de gebruikelijke transportrisico’s.

 

4.3. Per bestelling worden de verzendkosten en een bijdrage in de administratiekosten in rekening gebracht

 

4.4. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal BAS Tractie B.V. in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.

 

4.5. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

 

5. Betaling

 

5.1. Indien BAS Tractie B.V .toestaat dat op rekening betaald wordt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

5.2. U kunt de betalingen niet verrekenen met tegenvorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

 

5.3. Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank.

 

5.4. Indien u niet ( tijdig ) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,00 verschuldigd. BAS Tractie B.V. kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1. Afgeleverde artikelen blijven eigendom van BAS Tractie B.V., totdat u aan al uw ( betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

 

6.2. BAS Tractie B.V. is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van BAS zijn gebleven bij u weg te ( laten ) halen en te verkopen.

 

7. Garantie

 

7.1. BAS Tractie B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende zes, twaalf en vierentwintig maanden na aflevering.

 

a. Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht.
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik , zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.
  • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
  • BAS Tractie B.V. niet ( tijdig ) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8. Aansprakelijkheid

 

8.1. De aansprakelijkheid van BAS Tractie B.V. met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

 

8.2. BAS Tractie B.V. is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte ( technische ) adviezen, type fouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

 

8.3. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van BAS Tractie B.V. beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade ontstaan door verkeerd gebruik van onze producten.

 

8.4 BAS Tractie is niet aansprakelijk voor enerlei vervolg schade bij reparatie en andere schades.

 

9. Geschillen

 

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

9.2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar BAS Tractie B.V. is gevestigd bevoegd, tenzij BAS Tractie BV voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 8106723